HamidReza Ireh

حمیدرضا ایره

HamidReza Ireh

حمیدرضا ایره

۱ مطلب با موضوع «JSON» ثبت شده است

JSON: JavaScript Object Notation

JSON گرامری برای ذخیره و تبادل اطلاعات متنی می‌باشد.

JSON کوچکتر از XML است و نیز برای تجزیه کردن سریعتر و آسانتر می‌باشد.

JSON فرمتی سبک وزن برای مبادله داده های متنی می‌باشد.

JSON مستقل از زبان می‌باشد.*

JSON بصورت "خود تشریح" و برای درک آسان می‌باشد.